Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε το MySafeCampus®. Αυτή δεν είναι γραμμή έκτακτης ανάγκης. Εάν θέλετε να αναφέρετε ένα επείγον περιστατικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ή επιβολής του νόμου της περιφέρειας ή της χώρας σας.

Για να υποβάλλετε μία αναφορά με το MySafeCampus® στα Αγγλικά, κάντε απλώς κλικ στο πλήκτρο “Home” επάνω.

Εάν θέλετε να υποβάλλετε την αναφορά σας στη γλώσσα σας, παρακαλούμε τηλεφωνείστε στο +800.1777.9999 (διεθνής αριθμός χωρίς χρέωση για τις ΗΠΑ). Είναι χρήσιμο εάν μπορείτε να πείτε το όνομα της γλώσσας σας στα Αγγλικά. Μόλις αναφέρετε τη γλώσσα σας, θα συνδεθείτε με έναν διερμηνέα ο οποίος θα μεταφράσει αυτά που σας απασχολούν. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μία κλήση ανάστροφης χρέωσης στο +1-720-514-4400 για να επικοινωνήσετε με το MySafeCampus®. Μπορεί να χρειαστεί η βοήθεια τηλεφωνητή και να ισχύουν οι σχετικές τοπικές χρεώσεις.

Για να δείτε έναν πλήρη κατάλογο διεθνών αριθμών χωρίς χρέωση, κάντε κλικ εδώ.